Zápis ze schůzky STK PSST se zástupci oddílů, konané dne 8.5.2003 v CCL House, Na zástřelu 11, Praha 6


Účastníci:
Za oddíly v rámci PSST: Milan Šimáček (Slovan Bohnice), Pavel Nejedlý, Jiří Chadt (ABC Braník), Michal Linert (Slavoj Praha), Stanislav Haralík, Jiří Stejskal, Jaroslav Zámyslický (Sokol Michle), Martin Hataš (Sokol Radotín).
Za STK PSST: Jan Brothánek (předseda, Klánovice), Petr Bohumský (člen STK PSST, KT Praha).
Za VV PSST: Andrea Vaková (KM PSST), Radim Novák (Sparta Praha).
 
Cíl schůzky: Funkčnost STK PSST po konferenci PSST v červnu 2003:
 • Přítomní konstatovali, že je nutno přehodnotit systém práce STK, jelikož za současné situace si nelze představit, že po odstoupení stávajícího předsedy STK na nadcházející konferenci PSST by kdokoli byl schopen koncepčně tuto práci za současných podmínek vykonávat.
 • Přítomní se shodli na formulaci návrhu systému práce STK, který považují za dlouhodobě funkční a na konkrétních lidech nezávislý. Shodli se rovněž na formulaci dalších bodů. Řešení a návrhy jsou koncipovány do 4 základních témat:
  1. Personální posílení STK PSST zavedením funkce “skupinář” a z toho vyplývající nové pravomoci a povinnosti oddílů a funkcionářů v rámci PSST; racionalizace systému sjednávání utkání, hlášení výsledků a zpracování výsledků; použití sankcí proti oddílům neplnícím povinnosti.
  2. Řešení problematiky nezařazených hráčů a celkové zprůhlednění vstupu hráčů nezařazených na žebříčku nebo hráčů přestupujících do soutěží organizovaných PSST.
  3. Podmínky vstupu žen do vybraných soutěží mužů
  4. Další úpravy dlouhodobých soutěží dospělých.
 • V případě přijetí návrhu účastníci schůzky budou na konferenci PSST podporovat kandidaturu týmu ve složení:
 • Předsedkyně – Alice Roubalová
 • Místopředseda – Radim Novák
 • Předseda KM – Andrea Vaková
 • Předseda STK – Jan Brothánek
 • Předseda KR – Jiří Hrdý
 • Hospodář – Jiří Braňka
 • Pro projednané návrhy avizovali účastníci schůzky podporu svých klubů a doporučují jejich podporu i dalším oddílům.

   
  TÉMA 1: Personální posílení STK PSST zavedením funkce “skupinář” a z toho vyplývající nové pravomoci a povinnosti oddílů a funkcionářů v rámci PSST; racionalizace systému sjednávání utkání, hlášení výsledků a zpracování výsledků; použití sankcí proti oddílům neplnícím povinnosti.
  • STK PSST bude nadále tvořena předsedou STK a členy – skupináři. Jeden skupinář bude zpracovávat soutěže jedné třídy. Pro sezónu 2003-2004 se stanovuje 7 skupinářů s tímto rozdělením:
   • DM+DŽ
   • 1 tř. muži sk. A+B
   • 2 tř. muži sk. A+B
   • 3 tř. muži sk. A+B
   • 4 tř. muži sk. A+B
   • 5 tř. muži sk. A+B
   • 1. tř. ženy
  • Pro další sezóny bude počet skupinářů určovat STK PSST, a to obdobně na základě počtu jí řízených soutěží.
  • Skupináře dodají oddíly, které mají nejvyšší počet družstev dospělých v soutěžích, řízených STK PSST. Ze zvýšených příspěvků za přihlášku do soutěže - Kč 500 místo současných Kč 300 (s výjimkou 1. tř. žen) bude skupinářům přiznána finanční odměna. Dobrovolní skupináři z dalších oddílů mohou činnost vykonávat po dohodě s některým ze sedmi oddílů, kterým právo a povinnost zajistit skupináře vznikly.

  • Pro zavedení funkčnost systému bude konferenci PSST předložen návrh na přijetí Směrnice PSST / konkretizace práv a povinností STK v následujícím paragrafovaném znění:

   
  SMĚRNICE PSST: ČINNOST STK PSST

  1. – Složení STK PSST
  STK PSST je tvořena předsedou STK a členy – skupináři.

 • 1.1. Počet skupinářů stanovuje STK PSST na základě počtu jí řízených soutěží
 • 1.2. Skupináře mají právo a povinnost zajistit oddíly, které do soutěží dospělých, řízených STK PSST přihlásily pro nadcházející sezónu nejvíce družstev
 • 1.3. Členem STK mohou být po dohodě s předsedou další dobrovolní pracovníci.

 • 2. - Práva a povinnosti předsedy STK:
  Předseda STK PSST zodpovídá za:

 • 2.1. Organizaci mistrovských i nemistrovských dlouhodobých i jednorázových soutěží dospělých ve stolním tenisu pod hlavičkou PSST, zejména:
   • 2.1.1. Zpracování rozpisu dlouhodobých soutěží v součinnosti se skupináři a zajistit jejich zahájení a průběh.
   • 2.1.2. Rozdělení soutěží skupinářům
   • 2.1.3. Přebírání soupisů pokut od skupinářů a ve spolupráci s hospodářem PSST kontrola jejich splácení. V případě nesplácení pokut je oprávněn zastavit družstvu (nebo oddílu) činnost dle SŘ.
   • 2.1.4. Přebírání námitek a protestů od skupinářů, návrh řešení dle SŘ a rozpisu soutěže a rozhodování o nich v 1.instanci na půdě STK
   • 2.1.5. Vydání minimálně 1x měsíčně Oběžníku STK
   • 2.1.6. Konzultace ustanovení SŘ s předsedou STK ČAST a podávání výkladu SŘ.
 • 2.2. Schvalování hracích místností pro ligové soutěže a jejich závěrečné nadstavby v rámci Prahy.
 • 2.3. Není-li zřízena KR PSST, předseda STK zodpovídá za školení a doškolování rozhodčích licence C v rámci pražských oddílů a za pravidelnou aktualizaci adresáře rozhodčích licence C pro potřeby KR ČAST
 • 2.4. Aktivní spolupráci se složkami ČAST, zejména pak s STK ČAST a KR ČAST.
 • 2.5. Rozhoduje o přidělení odměn skupinářům STK

 • 3. - Práva a povinnosti “skupináře”:

 • 3.1. Je členem STK PSST, jeho funkce je neslučitelná s funkcí předsedy STK. Musí mít přístup k Internetu a elektronické poště.
 • 3.2. Skupinář je povinen účastnit se školení v rozsahu určeném předsedou STK pro zajištění jednotnosti řízení soutěží.
 • 3.3. Kontroluje, případně doplňuje výsledky utkání uplynulého kola na oficiálních internetových stránkách PSST dle nahlášení, k čemuž je mu předáno vstupní jméno a heslo
 • 3.4. Shromažďuje “Zápisy o utkání” z přidělených skupin vždy nejpozději první pondělí po termínu kola, nebo pro své skupiny stanovuje po dohodě se zástupci oddílů jiný způsob předání (poštou, elektronicky, atp.).
 • 3.5. Zpracovává výsledky jednotlivých zápasů v přidělené soutěži, přičemž používá jednotnou metodiku stanovenou STK PSST a VV PSST, k čemuž je mu předán příslušný software
 • 3.6. Uděluje pokuty dle “Sazebníku pokut PSST” za nenahlášené výsledky utkání, neodevzdané zápisy, neoprávněný start hráče, kontumační porážky a za další nedodržení rozpisu soutěží družstev a SŘ. Soupis pokut předává předsedovi STK v co nejkratším možném termínu.
 • 3.7. V případě námitek a protestů předaných dle SŘ předává tyto k řešení STK PSST.
 • 3.8. Odměna za práci skupináře, který zpracovává 2 skupiny bude činit 4.500,- Kč za celou sezónu, skupinář, který zpracovává jednu skupinu obdrží poloviční odměnu. Odměna je splatná po ukončení dlouhodobé části soutěží.

 • 4. - Práva a povinnosti oddílů v rámci PSST:

 • 4.1. Práva a povinnosti oddílů určuje Soutěžní řád a Rozpis soutěží.
 • 4.2. Oddíly a kluby mají dále tyto práva a povinnosti:
   • 4.2.1. Převzít heslo pro zadávání výsledků na Internet a do neděle každého hracího týdne publikovat výsledky domácích utkání na oficiálních stránkách PSST. (Nemůže-li tuto podmínku objektivně splnit, nahlašovat výsledky příslušným skupinářům telefonicky, SMS nebo faxem).
   • 4.2.2. Odevzdat řádně, správně a čitelně vyplněné “Zápisy o utkání” příslušným skupinářům nejpozději na prvním pondělním sjednávání po termínu sehrání, pokud nebude se skupinářem dohodnut jiný způsob předání (poštou, elektronicky, poslem atd.).
   • 4.2.3. V případě přihlášení 4 a více družstev dospělých, PSST ukládá všem oddílům povinnost na přihlášce uvést skupináře (jméno a příjmení, kontakty – nutný je zejména e-mail a přístup k Internetu). Oddíl, který přihlásil 4 a více družstev dospělých do soutěží, řízených PSST a nenavrhne skupináře, bude pokutován částkou 2.000,- Kč.
   • 4.2.4. Sedm oddílů, které přihlásí nejvíce družstev dospělých do soutěží, řízených PSST mají právo a povinnost činnost skupináře zajistit.
    • 4.2.4.1. Počet oddílů s povinností zajistit skupináře může být jiný ve smyslu znění Článku 1 této Směrnice.
   • 4.2.5. Oddíl, který přihlašuje méně než 4 družstva dospělých má rovněž právo navrhnout skupináře.
   • 4.2.6. Bude-li PSST evidovat dobrovolné skupináře z oddílů, které přihlásily méně jak 4 družstva, předá jejich jména těm oddílům, jejichž právo a povinnost zajistit skupináře vznikly.
  Poznámka: Skupinář nemusí být členem oddílu, který má za povinnost jej zajistit, ale může být členem jiného oddílu a činnost vykonávat po dohodě s některým z oddílů, kterým právo a povinnost zajistit skupináře vznikly.

   
  TÉMA 2: Řešení problematiky nezařazených hráčů a celkové zprůhlednění vstupu hráčů nezařazených na žebříčku nebo hráčů přestupujících do soutěží organizovaných PSST.
  • Současná úprava zařazování nezařazených hráčů na žebříček po třech odehraných utkáních a z toho vyplývající změny v základech družstev se ruší.
  • Hráč, který není zařazen na žádném žebříčku dospělých v ČR za uplynulou sezónu nebo je na některém uveden jako nezařazený, může být oddílem zařazen pouze na jedné soupisce, a to na posledním místě a musí být u jeho jména vyznačeno velké “N”.
  • Po odehrání minimálně šesti utkání ve dvouhrách (čtyřhry se nepočítají) má oddíl právo předmětného hráče zapsat na poslední místo soupisek (max 2) vyšších soutěží (pokud je oddíl má). Základy družstev se nemění.
  Poznámka-vysvětlení: Opatřením se chce zamezit posunování základů soupisek v průběhu sezóny.
  Chce-li tedy oddíl zařadit “nového” hráče do dalších soupisek (tj. max. dvou dalších ve vyšších soutěžích) musí hráč nastoupit ve dvouhrách v šesti utkáních toho družstva, na jehož soupisce byl původně uveden a splní tak zároveň podmínku pro možnost nastoupit v utkáních play-off a není proto nutné, aby byl zařazen do základu družstva, z čehož by mu povinnost odehrání 6 utkání vyplývala.
  • Hráč jednou zařazený na základu soupisky ligového družstva nemůže již nastoupit v pražských soutěžích dospělých. Toto ustanovení platí i po případných změnách základů ligových družstev.

  • Hráči přestupující z jiných oblastí a zařazení na tamějších žebříčcích jsou povinni o svém umístění na žebříčku informovat svůj nový mateřský oddíl a ten požádá o jejich zařazení na žebříček STK PSST.

   
  TÉMA 3: Podmínky vstupu žen do vybraných soutěží mužů
  • V divizi mužů smí za tým v každém utkání nastoupit nejvýše 1 žena ve dvouhrách a nejvýše jedna žena ve čtyřhrách (právo startu mají všechny ženy – řádně registrované členky mateřského oddílu, uvedené na soupisce na posledním místě, kromě hráček základu extraligy žen). V play-off o postup i sestup nesmí nastoupit žádná žena.
  • V 1.třídě mužů smí za tým v každém utkání nastoupit nejvýše 1 žena ve dvouhrách a nejvýše jedna žena ve čtyřhrách (právo startu mají všechny ženy – řádně registrované členky mateřského oddílu, uvedené na soupisce na posledním místě, kromě hráček základu extraligy žen a 1.ligy žen).
  • Ve 2. a 3. třídě mužů může za družstvo nastoupit libovolný počet žen, které jsou uvedeny na soupisce (právo startu mají všechny ženy – řádně registrované členky mateřského oddílu, uvedené na soupisce na posledním místě, kromě hráček základu ligových družstev).
  • Ve 4. a 5. třídě (příp.nižších) mužů může za družstvo nastoupit libovolný počet žen, které jsou uvedeny na soupisce (právo startu mají všechny ženy – řádně registrované členky mateřského oddílu, uvedené na soupisce na posledním místě, kromě hráček základu ligových družstev a základu divize).
  • Oddíl, který má na všech soupiskách 4 a více žen, musí přihlásit družstvo do soutěže žen, jinak ženy tohoto klubu v soutěžích mužů hrát nesmí.

  • Ženy se neuvádí do základů družstev mužů, ale na poslední místa na soupisce.

   
  TÉMA 4: Další úpravy dlouhodobých soutěží dospělých
  • Pondělní sjednávání budou pokračovat i v příští sezóně. (Předpoklad – Sokol Podolí).
  • Oddílům je doporučeno předjednávat termíny utkání elektronickou poštou. Za sjednané utkání se považuje takové, kdy na návrh pořádajícího družstva (podle podmínek stanovených rozpisem) přijde kladná a včasná odpověď družstva hostujícího. Neodpoví-li zástupce hostujícího družstva, odpoví-li záporně na nabízené termíny nebo vrátí-li se dotaz pořádajícího družstva jako nedoručený, utkání se považuje za nesjednané a jeho termín je nutno dojednat na pondělním sjednávání.
  • Pevné termíny utkání nebudou zavedeny do žádných soutěží dospělých.
  • Do soutěží bude zavedeno střídání dle čl. 316.03 SŘ. Povinností střídajícího družstva je uvést tuto skutečnost do kolonky “Připomínky (domácího/hostujícího) družstva” v zápise, zejména kvůli eliminaci chyb při zpracování výsledků, a to formou: “V zápase č. X vystřídal hráče A hráč B”
  • V divizních soutěžích a v 1.třídě mužů je povinnost používat míčky s kvalitou ***, v ostatních soutěžích dle rozpisu.
  • Vklad do soutěží činí pro sezónu 2004/05 500,- Kč za přihlášené družstvo, vyjma 1.třídy žen, kde vklad činí 300,- Kč za družstvo.
  • Po losování dlouhodobé části bude vytvořen adresář organizačních pracovníků pro každou skupinu zvlášť.

  • Dojde ke zeštíhlení play-off po skončení dlouhodobé části – návrh snížit počet 8 družstev v play-off na 4 (2 z každé skupiny) – bude dořešeno na konferenci.

   
  OSTATNÍ:
  • Vhodný termín konání konference je pondělí 16.6. nebo úterý 17.6. opět v Tyršově domě. Návrh je předán VV PSST.

  V Praze dne 8.5.2003
  Zpracovali: Jan Brothánek, Petr Bohumský, Milan Šimáček